دیر زمانیست در این تاریکی سایه ی پنجره خانهء مان بر کف کوچه ی این شهر، تار است ...

کاش فاصله نزدیکتر بود

یا کاش وسوسه ی این سایه از فکر من بیرون می شد..

/ 0 نظر / 6 بازدید