دو سال پیش... آره دقیقا دو سال پیش در چنین روزی من و هما داشتیم توی سرو کله خودمون می زدیم که واسه دفاع فردای اون روز آماده بشیم. دقیقا دو سال می گذره... آوه زمان خیلی زود می گذره. هیچ وقت دوره پروژه رو فراموش نمی کنم. تک تک لحظاتش توی ذهنم ملق می زنه! عجب روزهایی رو گذروندیم ما!

/ 0 نظر / 13 بازدید