سيب دارين؟

چرا اينطوری شده؟! تا من ميام دِپ بزنم يه چيايی می شه که فک می کنم دنيا چه گل و بلبل ...همچي که می رم فضا با مخ سقوط آزاد دارم!!

بعد تا ميام غر بزن!يه چيه خوبی ميشه که ناشُکرِ شرمنده‌ی بدِ بی لياقت...می شم!

و اين داستان ادامه دارم!!

به صورت پريوديک!فرکانس بالا خفن تا!!

بعضی وقتا حس می کنم تو آزمايشگاه گاليله دارن قوانين جاذبه رو روم امتحان می کنن!

نمی دونم مگه اينا سيب ندارن؟!

 

  
نویسنده : م____________ا (خوب و بد درهم ِ ) ; ساعت ٢:۱٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ تیر ،۱۳۸٤