يه نمور فقط

نه که جسارت کرده باشم ها .به خدا از همه چی گذشتم.بی خيال همه چی شدم.هر حقی دادم.همه چيز رو فراموش کردم...همه چی خوب گل ماه...

جز اين که برای نجات خودت اين همه جلوی ديگران خوار و کوچيکم کردی...

می گم هر وقت احساس کرديم که خيلی آدميم حس کنيم بغل دستيمون هم يه نمور ..نه بيشترا !!همچی يه نمور آدمه

خوشحالی خودمون به چه قيمت؟؟؟با بعضی چيزا شوخی نکنيم.خوب؟؟؟

آفرين

  
نویسنده : م____________ا (خوب و بد درهم ِ ) ; ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٤