فقط يه سوال!

ازش حالت رو می پرسم و می گم چطوره؟ می دونی چی جوابم رو داد؟ گفت: ”ممم خوبه راستش می دونی اون کلا آدميه که اگه ناراحت هم باشه به روی خودش نمياره و سعی می کنه نشون نده، کلا هم سعی می کنه که با اين موضوع کنار بياد و خوب البته پسر هم هست و...“ وای خدای من داشت خصوصيات تو رو برام توضيح می داد.من که اين ها رو خودم از بر بودم...داشت برای من توضيح می داد که تو... دلم برای خودم خيلی سوخت...اون داشت اينها رو برای من توضيح می داد...ولی من ...خدای من چقدر دلم گرفت...

  
نویسنده : م____________ا (خوب و بد درهم ِ ) ; ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٤